Washington Juli 2011


Internationell TSC forskningskonferens              Washington 6 – 9 juli 2011

”Summit on Drug Discovery in TSC and Related Disorders”

  Dagen innan årets stora forskningskonferens samlades delegater från TSC- föreningar från hela världen. 19 länder deltog med en spännande mix av familjemedlemmar, forskare och kliniker, alla med en stark önskan att samarbeta mer internationellt för att på bästa sätt stödja personer med TSC i världen och blåsa nytt liv i TS International. Läkemedelsbolaget Novartis sponsrade med resa och logi för en delegat per land.

Många gamla TS International-vänner gladdes åt att träffas igen. Flera nya ansikten från nya länder dök upp. Varje land presenterade läget avseende TSC i sitt respektive land. Amerikanska TS Alliance grand old lady och eldsjäl Vicky Whittemore (som själv har TSC), uppdaterade oss kring global TSC- forskning, pågående och framtida kliniska försök och läkemedelsbehandlingar.

Forskningsledaren i brittiska TS Association, njurspecialisten Chris Kingswood (pappa till dotter med TSC), informerade oss om pågående uppbyggnad av en TSC Databas i Europa. Amerikanska TS Alliance presenterade sin TSC Natural History Database där över 1000 patienter finns registrerade på 15 platser i USA (samt en i Belgien) . Diskussioner pågår nu om och hur man eventuellt kan använda den amerikanska databasen helt eller delvis här i Europa.

Namnet TSC International antogs. Vi var rörande eniga om vikten av att complex finns med, dels för komplexiteten vid tuberös skleros, men också för att inte blandas ihop med andra sjukdomar (Tourettes syndrom och Turners syndrom, som ofta också kallas TS).

Beslutades att den gemensamma färgen framöver på respektive lands logotype ska vara blå. Bra för oss som redan har en fin blå färg.

Vi diskuterade vikten av en gemensam internationell TSC hemsida. Olika designer och innehåll föreslogs. Vi har enats om en, som kommer att presenteras i samband med nästa TSCI – konferens i Belfast i september. Vi inventerade våra respektive länders behov och utarbetade riktlinjer inför nästa och framtida TSCI- konferenser.

 Från forskningskonferensen bekräftade lyckade kliniska studier med patienter att man är på rätt väg vad gäller att översätta nyvunna kunskaper från genetik och basforskning. Rapamycin och everolimus (rapamycin-derivat) minskar effektivt tumörer vid SEGA (i hjärnan))och AML (i njurarna), förbättrar lungfunktion och livskvalitet vid LAM (lymfangiomyeolipom) och förbättrar antagligen också kognitiva funktioner och epilepsi.

Utifrån frågeställningar som:

Varför fungerar rapamycin ibland och ibland inte? / Varför är det inte ännu mer effektivt?

– pågår mycket lovande intensiv molekylär-biologisk forskning, som lett till djurförsök med flera befintliga läkemedel och andra intressanta nya substanser i kombination med rapamycin och everolimus.

Angående studier av biverkningar vid rapamycin-behandling rapporterades att 63 % fick biverkningar av olika slag. De flesta var relativt milda (grad 1 och 2). Vanligast var munsår och inflammation i munslemhinnan, som gick lätt att behandla. 5 % uppvisade allvarliga biverkningar av olika slag.

Från en studie i Houston på 30 patienter med TSC rapporterades att topical rapamycin, rapamycin i krämform, som ströks på vid sänggående och tvättades av på morgonen, reducerade förekomsten av ansiktsfibrom. Från Japan rapporterades liknande resultat. En större studie kommer att starta i januari 2012 och involvera flera olika TSC- center.

Experiment med möss bekräftar att neurologiska defekter på TSC- möss kan blockeras genom mTor – hämmare. Tidig rapamycin-behandling på TSC- möss har visat sig kunna förebygga utveckling av epilepsi och förlänga livet. Sen behandling på mössen har sänkt anfallsfrekvens vid epilepsi.

Förebyggande behandlingar på nyfödda barn med TSC, som diagnostiserats på andra grunder (hjärt-rabdomyom) än epilepsi står på agendan för framtiden för att förhindra utvecklingen av infantil spasm. Professor Jozwiak från Polen rapporterade att nyfödda barn med hjärt-rabdomyom eller TSC remitteras för EEG-registrering en gång i månaden. Om onormalt EEG identifieras (alltså före första kliniska, synliga epileptiska anfallet) behandlas barnet omedelbart med Sabrilex. Detta har signifikant reducerat utbrott av infantil spasm. Anfall som ändå uppstår har inte varit speciellt svårbehandlade. Dessa tidigt behandlade barn uppvisade också signifikant bättre kognitiva resultat.

Dessa upptäckter leder till nya frågeställningar:

Ska vi skifta inställning i framtiden och förebygga anfall hellre än att försöka behandla dem när de väl manifesterats. Med andra ord, borde alla nydiagnosticerade personer med TSC göra EEG vid diagnostillfället och även vid uppföljningar. Borde vi behandla EEG och inte vänta på kliniskt synliga anfall?

Andra spännande frågeställningar handlade om huruvida man i framtiden ska kunna ge förebyggande prenatal behandling vid TSC.

Förutom presentationerna av forskningsnytt hölls arbetsluncher (med paneler bestående av läkemedelsbolag en dag, höga företrädare från olika avdelningar på amerikanska hälsodepartementet en annan), arbetsgrupper, seminarier, posterutställningar mm i andan: We have absolute no time to waste! Every person in this room can contribute!

Hela konferensen präglades av stark framåtanda, hoppfull optimism och även ifrågasättande:

Intensiv forskning pågår: We might find something / We might not find something.

Hur vet vi att vi inte missar något? Har vi fokus på rätt saker?

Vi letar – Alla letar – Var är Golden Egg?

På konferens-middagen utdelades Gomez hederspris år 2010 till dr Howard Weiner för sina utomordentliga livsavgörande insatser inom hjärnkirurgi.

Gomez hederspris 2011 fick dr Mark Mauser, vars innovationer kring hudbehandling gett så många förbättrad livskvalitet.

Vicky Whittemore avtackades med ett fantastiskt bildspel, som visade landvinningar som gjorts under hennes hängivna arbete i över tjugo år för personer med TSC. Utan hennes ledning och samordning hade forskningen kring TSC säkerligen inte nått dit den är idag.

Vicky har head-huntats till NHI, amerikanska hälsodepartemetet, till avdelningen för stroke och epilepsi, där hon kommer kunna göra kanske ännu mer nytta för personer med TSC och flera andra. Vicky kommer så klart att finnas med oss framöver, men på ett annat sätt.

Vi önskar henne all lycka framöver.

Jag kan glädjande meddela att Novartis nu fått Votubia (everolimus) godkänt av EU-kommissionen som första medicin vid behandling av barn från tre år med SEGA vid TSC.

Några barn i Sverige får redan behandlingen. Även i Sverige finns nu forskningsambitioner att använda Votubia vid TSC och epilepsi. Man kommer samtidigt att mäta effekterna på beteende, autism och hyperaktivitet. I USA och i Storbritannien har liknande forskning påbörjats.

En internationell konsensus-konferens planeras till juli 2012 för att uppdatera rekommenda-tioner (från förra konsensuskonferensen, 1999) avseende screening, diagnostik och behandling av TSC. Mycket spännande på gång!

Hoppfulla hälsningar från TSC International

September 2011

Berit Öberg

lennart.berit@telia.com