Föreningens stadgar


STADGAR för föreningen

 Tuberös Skleros Complex, Sverige

 Antagna vid det konstituerande mötet på Bommersviks kursgård söndagen den 14 april 1991.

       Ändrade vid årsmöten 1992, 1993, 2006 och 2012.

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Tuberös Skleros Complex, Sverige (TSC Sverige)

§ 2 Syften
Föreningens syften är:

 • att ge medlemmarna möjligheter till att utbyta erfarenheter och till att stödja varandra
 • att sprida information och kunskap om Tuberös Skleros Complex
 • att verka för utveckling och samordnade insatser för personer med Tuberös Skleros Complex
 • att bevaka aktuell forskning och sprida information om nya rön, behandlingsmetoder, pedagogik m m
 • att samverka med andra handikappföreningar/organisationer      i gemensamma frågor
 • att stödja forskning samt upprätthålla nordiska och internationella kontakter

 § 3 Medlemskap
Medlemskap i föreningen beviljas var och en som så önskar, såväl enskilda som familjer och juridiska personer.

§ 4 Registrering
Föreningen äger rätt att föra medlemsregister. Medlemsregistret ska vara uppbyggt så att det framgår vem som har TSC, födelseår samt eventuella syskons födelseår. Aktuella adresser samt i förekommande fall, telefonnummer och e-postadresser.

§ 5 Utträde ur föreningen
Den som två år i rad inte betalar förfallen medlemsavgift efter påminnelse utträder automatiskt ur föreningen. Medlem som önskar utträde ur föreningen ska göra detta skriftligt eller via e-post till föreningens styrelse.

§ 6 Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften ska vara betald senast 31 mars för innevarande kalenderår/verksamhetsår. Styrelsen äger rätt att besluta om befrielse från medlemsavgift.

§ 7 Organisation

 • Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
 • Föreningens styrelse ansvarar för den löpande verksamheten
 • Styrelsens verkställande utskott, VU består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. VU har rätt att bereda och fatta beslut mellan ordinarie styrelsemöten. Dessa beslut ska skyndsamt delges övriga i styrelsen.
 • Styrelsen har rätt att utse arbetsgrupp för beredning av särskild aktivitet. Arbetsgruppens förslag till beslut ska delges styrelsen.

§ 8 Styrelsen
Styrelsen väljs av årsmötet och består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, tre övriga styrelseledamöter samt två styrelsesuppleanter.

Ordförande väljs på ett år.

Övriga styrelseledamöter väljs på två år.

Styrelsesuppleanter väljs på ett år.

Ordförande väljs av årsmötet.

Vice ordförande, sekreterare och kassör utses av styrelsen vid det konstituerande mötet.

§ 9 Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra styrelseledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 10 Protokoll
Vid styrelsemöten ska beslutsprotokoll föras. Protokollet ska justeras av ordföranden.

§ 11 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig, med inskränkningar enligt särskild fullmakt, som upptar förfaringssätt och högsta belopp för uttag. Fullmakten formuleras i protokollet som förs vid det konstituerande styrelsemötet omedelbart efter årsmötet.

§ 12 Verksamhetsår/Räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderåret. Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och ska senast den 15 mars efter räkenskapsårets utgång vara avslutade och tillställas revisorerna för granskning.

§ 13 Revision
Styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper ska granskas av två revisorer.

§ 14 Årsmöte
Årsmöte ska hållas varje år före maj månads utgång på tid och plats som årsmötet eller styrelsen, på uppdrag av årsmötet bestämmer.

 • Kallelse

Kallelse till årsmötet ska ske senast 45 dagar innan årsmötet, dels via utskick och dels via föreningens hemsida.

 • Förslag och motioner

Styrelsen äger rätt att väcka förslag som årsmötet ska behandla.

Medlemmar äger rätt att till årsmötet inkomma med motioner som ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet. Styrelsen ska avge yttrande över inkomna motioner och styrelsens yttrande ska bifogas övriga årsmöteshandlingar.

 • Årsmöteshandlingar

Förslag till dagordning, förslag till Verksamhetsplan, förslag till Budget, Verksamhetsberättelse, Räkenskapshandlingar, Revisionsberättelse, Valberedningens förslag samt styrelsens yttrande över inkomna motioner ska delges medlemmarna senast 14 dagar innan årsmötet via föreningens hemsida.

 • Årsmötesdagordningens obligatoriska punkter

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Fråga om mötets behöriga utlysande

Val av justerare

Fastställande av dagordning

Årsbokslut för föregående verksamhetsår, inkl. TS-fonden

Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

Revisionsberättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Behandling av styrelsens förslag

Behandling av inkomna motioner

Förslag till verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår

Förslag till budget för innevarande verksamhetsår

Årsavgift för nästa verksamhetsår

Val av ordförande på 1 år

Val av tre ordinarie styrelseledamöter på 2 år

Eventuellt fyllnadsval

Val av två styrelsesuppleanter på 1 år

Val av två revisorer

Val av valberedning och sammankallande

Beslut om datum för nästa årsmöte

Mötets avslutande

 • Rösträtt

Varje närvarande medlem förfogar över en röst vid årsmötet. Rösträtt kan även utövas genom skriftlig fullmakt. Årsmötesbeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

§ 15 Valberedningens arbete
Valberedningen ska ge förslag till val av funktionärer och lämna förslaget till styrelsen innan övriga årsmöteshandlingar skickas ut till medlemmarna.

§ 16 TS-fonden
TSC-fonden förvaltas av föreningens styrelse. VU som består av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör har rätt att fatta beslut om TS-fonden mellan styrelsemöten. VU ska ha möjlighet att adjungera lämplig person vid behov.

 § 17 Extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte för behandling av viss fråga ska hållas när styrelsen finner det nödvändigt, eller då minst en tredjedel av medlemmarna kräver det. Kallelse till extra medlemsmöte ska ske senast 30 dagar innan mötesdagen. Om föreskrivet antal medlemmar krävt extra medlemsmöte ska sådant utlysas inom 30 dagar efter kravets framställande till styrelsen.

§ 18 Stadgeändring
Ändring av stadgar sker genom beslut av årsmötet. Ändringsförslag ska tillställas styrelsen senast en månad före årsmötet.